Нови редки и ценни птици в зооколекцията на Софийския зоопарк

На   3 април 2020г. в Софийския зоопарк пристигнаха 3 двойки от критично застрашения вид белошипа ветрушка. Птиците бяха предоставени от Спасителния център за диви животни на сдружение Зелени Балкани в Стара Загора с цел размножаване. Тяхното поколение ще бъде освободено в природата за попълване на съществуващата колония  от този вид, което ще помогне за неговото възстановяване в Българската природа.

Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е дребен сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с неприятелите в земеделските територии. Видът е основно насекомояден, способен да използва широка гама от плячка – както на земята, така и във въздуха. Далечен мигрант – прекарва зимата в Африка. У нас в миналото е обитавала скали и земни стени във вътрешността на страната, както и населени места, крайречни стари дървета. В други части на ареала обитава сгради в населени места в близост до открити пространства. След 1985 г. гнезди само на няколко места в страната, а след 2005 г. са наблюдавани единични двойки и няма известни гнезда.

За възстановяването на вида в страната експерти на сдружението Зелени Балкани обединяват усилия в рамките на проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка в България – Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360“, осъществен с подкрепата на Европейската комисия и приключил през 2017г. Те избират метод чрез директно освобождаване на млади птици в природата.

Изграден е Модул за освобождаване и адаптация на белошипи ветуршки в с. Левка в Сакар (част от Европейската екологична мрежа Натура 2000), където се настаняват млади ветрушки, които са размножени в изкуствени условия в Размножителния център на DEMA в Испания и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. В резултат от целенасочената и последователна работа, белошипата ветрушка е възстановена като гнездящ за страната вид.

Надяваме се 3-те двойки белошипи ветрушки в Софийския зоопарк да се размножат и да дадем своя принос за възстановяването на този застрашен и ценен вид в България.