Правила на зоопарка и защита на личните данни

ПРАВИЛА ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ

Уважаеми посетители,
Любезно Ви молим да имате предвид, че на територията на Зоологическа градина София не е позволено:

Влизането с домашни животни, независимо от вида и размерите им.
Строго забранено е храненето на животните – всяко животно в зоопарка има предварително определени хранителна таблица и количество храна, които трябва да получава на ден. Храненето с каквато и да е храна от посетителите е опасно за здравето и живота на животните! Включително и с ябълки, моркови и др. подобни, които много посетители носят в зоопарка. Хвърлянето на храна от посетителите води и до поведенчески промени и разстройства – животните са постоянно изнервени и развиват „просещо“ поведение. Животните в Софийския зоопарк получават достатъчно и качествена храна.
Преминаването през защитните бариери, прескачането на огради.
Снимането с професионални камери и фотоапарати без разрешение.
Влизането с всички видове велосипеди, тротинетки, ролери, скейтборд, ховърборд, сегуей, топки, балони както и всякакви предмети и уреди, които биха могли да дразнят и безпокоят животните. Изключение може да бъде направено само при посещение на Зоопарка от деца със специфични потребности, които могат да използват колела или други уреди за облекчаване на придвижването.
Влизането на лица в нетрезво състояние.
Деца под 12 години влизат с придружител.

Нарушителите ще бъдат извеждани извън територията на зоопарка от охраната.
Гореописаните правилата са отпечатани на гърба на билета за вход в Зоологическа градина – София. Закупуването на този билет означава, че Вие сте прочели и приели правилата на Зоологическа градина София. Правилата са изложени и на входовете на Зоопарка.
Пазете билета си докато сте на територията на Зоопарка и при поискване го представете.
Посетителите трябва да спазват мерките за безопасност свързани с извънредната епидемиологичната обстановка! С цел избягване на събиране на хора в закрити пространства посетителите Залите „Големи котки, терариум и аквариум“ и Зала „Гиганти“ ще са затворени за посетители до второ нареждане. Призоваваме посетителите да спазват мерките за безопасност – препоръчително е използването на лични предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти и др.), спазване на дистанция от поне 2,5 м. между отделните групи посетители, както и да не се струпват множество хора на едно място, да се придвижват само по алеите за посетители. Всеки посетител, който предлага храна на животните, което е абсолютно забранено, ще бъде незабавно извеждан от зоопарка от охраната. Спазването на правилата на зоопарка и посочените мерки във връзка с епидемиологичната обстановка и заплахата от зараза с Covid 19 от страна на посетителите е проява на отговорност към опазването на здравето на животните, посетителите и персонала на Зоологическа градина – София, която е парк със специално предназначение и единствен дом на много птици и животни.


Зоологическа градина София лого

Защита на личните данни

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation –GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Столична община в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:Столична община
Седалище и адрес на управление:ул. “Московска“ № 33, гр. София – 1000
Данни за кореспонденция:ул. “Московска“ № 33, гр. София – 1000
Телефон:0700 17 310, 02 9377 303
Web site:www.sofia.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:Васил Симеонов
Данни за кореспонденция:ул. “Московска“ № 33, гр. София – 1000
Телефон:02 9377 400
Web site:www.sofia.bg
E-mail:dpo@sofia.bg

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Административните услуги, които предлагаме, изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския съюз. Столична община събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Правно основание за обработването

Столична община събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Столична община предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Списък на видовете документи със срокове на съхранение на Столична община“.

Столична община съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична община предоставя извън организацията:

  • На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.);
  • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община и по негово нареждане или възлагане).

Други

Столична община не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

Права на субекта на данни

„Субектът на данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Субектът на данни има право на:

  • Информация относно конкретните параметри на обработваните от администратора негови лични данни (чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД);
  • Достъп до информация – потвърждение дали администраторът обработва негови лични данни и достъп до самите данни в случай, че се обработват (чл. 15 от ОРЗД);
  • Коригиране на свързани с него лични данни (чл. 16 от ОРЗД);
  • Право „да бъдеш забравен“ (чл. 17 от ОРЗД);
  • Ограничаване на обработването на лични данни, когато точността на личните данни се оспорва или обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити (чл. 18 от ОРЗД);
  • Право на преносимост – получаване на личните данни от администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и прехвърляне на данните на друг администратор от субекта на данни или пряко от администратора (чл. 20 от ОРЗД);
  • Възражение срещу обработване на личните данни (чл. 21 от ОРЗД);
  • Субектът на данни има право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране (чл. 22 от ОРЗД).

Вие можете да упражнявате правата си по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 пред Столична община чрез писмено заявление, подадено в деловодството на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33 лично или от изрично упълномощено лице с пълномощно, освен ако специален закон не предвижда друго.

Заявление можете да подадете и по електронен път чрез официалния портал на Столична община, модул „Електронно подписани документи“ (https://svc.sofia.bg/e-document) – като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага съответното пълномощно.

При подаване на заявление за упражняването на права по Регламент (ЕС) 2016/679 пред Столична община ще Ви бъде поискано да се идентифицирате чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други средства за идентификация.

Личните данни, предоставени със заявленията се използват само за целите за упражняване на заявените права. Столична община не предоставя тази информация на трети лица.

Подаване на жалба

Ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се за Вас, нарушава Вашите права, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование:Комисия за защита на личните данни
Данни за кореспонденция:бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София – 1592
Web site:www.cpdp.bg

Общинско предприятие „Зоологическа градина-София“

Адрес: ул. “Сребърна” 1, кв. „Хладилника”, ПК 67 София 1407 България

Имейл: zoosofia@zoosofia.eu

Общинско предприятие „Зоологическа градина-София“ е специализирано звено на Столична община за отглеждане и размножаване на животни от световната и българската фауна, на редки и застрашени видове животни и представянето им в среда, близка до естествената. Дейността обхваща разпространение на природозащитни и екологични послания и знания, утвърдени екологични практики за дивата природа, насочени към жителите на урбанизирания град, участие н национални и международни програми за интродукция и реинтродукция в природата на застрашени и изчезващи видове животни.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

„Управление на човешките ресурси“

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ОП „Зоологическа градина-София“.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на Националната агенция по приходите, Национален осигурителен институт, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

„Управление на договорите“

В изпълнение на своите дейности ОП „Зоологическа градина-София“ обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва. Обхващат се договори с дарители, продажбата на абонаментни карти (годишен електронен билет), както и договорите с доставчици, партньори и други контрагенти.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон. Не се предават лични данни в трети държави и международни организации.

„Екологичен научно-образователен център“

ОП „Зоологическа градина-София“ провежда образователни и природозащитни дейности и кампании, насочени към учениците и посетителите на зоологическата градина, като организира зооучилища, лекции и беседи. Обработването на лични данни за участие в „Зооклуб НОЙ“ и „Лятно зооучилище“ се осъществява въз основа съгласие на субекта на данни, като се предоставят имената, данни за възрастта на участника, както и наличието/лисата на хронични заболявания и алергии към животни. Предоставят се имената на родител/настойник/попечител, който дава съгласие за участие на детето, както и три имена и телефон за връзка на лицата, които имат право да взимат детето от Екологичния научно-образователен център. По преценка родителя/настойника/попечителя, който дава съгласие за участие в съответната образователна програма може да бъде съчетано със съгласие за фотографиране/заснемане на детето и публикуване/излъчване на снимкови или видеоматериали в печатни и електронни медии, както и в уеб сайта и Фейсбук страницата на зоологическата градина. Субектите на данни имат право да оттеглят съгласието си по всяко време, но оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие, преди неговото оттегляне.

„Доброволци“

Обработваме лични данни на лицата, които желаят да се включат в доброволческата програма на Зоологическа градина-София. Категориите обработвани данни включват данни за идентифициране на лицата, като имена, паспортни данни и данни за контакт.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на държавни органи или органи на местното самоуправление във връзка с техните правомощия. Лични данни не се предават в трети държави или международни организации.

„Продажба на абонаментни карти“

Във връзка с продажба/предоставяне на абонаментни карти/годишен електронен билет за достъп до територията на ОП „Зоологическа градина-София“ обработваме лични данни на посетители. Категориите обработвани данни включват данни за идентифициране на лицата, като имена и снимка. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. Лични данни не се предават в трети държави или международни организации.

„Видеонаблюдение“

ОП „Зоологическа градина-София“ извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 20 до 30 дни. Достъп до записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Записите се предоставят на държавни органи или органи на местното самоуправление в предвидени от нормативен акт случаи в изпълнение на техните правомощия.