Дарителска програма

Програмата за осиновяване на животни в Софийския зоопарк е създадена през декември 1997 г. по примера на много други Зоопаркове в Европа и по света, където има подобни дарителски програми. Програмата за осиновяване си поставя цели, които не се ограничават само до събиране на допълнителни финансови средства за подпомагане на Зоологическа градина-София. Тя има голямо социално, възпитателно и културно значение. В първите години на съществуването си, средствата от тази програма се използват за осигуряване на някои основни неща, като например храна, спешни поправки и реконструкции и др. Пример за това са направените значителни подобрения в залата на Котките, където се намират аквариума и терариума, външните дворове на лъвовете и сибирския тигър, реконструкция на волиерата за скални орли и много други. В последните години средствата от дарителската програма се използват предимно за повишаване на благосъстоянието на животните, обогатяване на средата и осигуряване на условия за отглеждане максимално близки до естествената среда. Например за индийската слоница Артайда бе закупена специална топка за игра, която стимулира естественото поведение на животното.

Дарителите/осиновителите могат да получават информация за осиновените от тях животни, да ги посещават и да се срещат с гледачите им. Не се осигурява достъп в загражденията, нито възможност за пряк контакт, тъй като това в много случаи е свързано с рискове както за хората, така и за животните.

В момента наши дарители/осиновители са частни лица и фирми, училища и други институции, които желаят да съдействат за подобряване на условията за живот на животните в Зоологическа градина – София.


КАК МОГА ДА СТАНА ДАРИТЕЛ НА ОП „ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ“?

Дарители на ОП „Зоологическа градина София“ могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Дарителите е необходимо да бъдат пълнолетни и неосъждани лица. Дарителите, които са юридическите лица е необходимо да представят документ за актуално състояние от Търговския регистър. Даренията могат да бъдат както парични, така и под формата на вещи, материали и услуги.

В съответствие с изискванията на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община, приета с Решение № 76 по Протокол № 99 от 08.02.2007 г. на Столичния общински съвет, всички дарители е необходимо да попълнят стандартен комплект документи за дарение, който включва:

1. Заявление за дарение – в 1 (един) екземпляр
2. Декларация – в 1 (един) екземпляр
3. Договор за дарение на вещи / парични средства от юридическо или физическо лице – в 2 (два) екземпляра

Когато даренията са под формата на вещи, материали и/или услуги е необходимо да се приложат документи, които да удостоверяват тяхната стойност.
За по-подробна информация и запознаване с необходимите документи, които се попълват при осъществяване на дарение, може да посетите сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/register-municipal-donation

Административният персонал на ОП „Зоологическа градина – София“ оказва съдействие на всички дарители/осиновители на животни за попълването на горепосочените документи, след което те се изпращат за подпис от кмета на Столична община. Всички дарения се обявяват в Публичния регистър на даренията на сайта на Столична община: https://arch.sofia.bg/darenie/


ИМА ЛИ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДАРИТЕЛ И ОСИНОВИТЕЛ ?

Осиновители на животни са всички дарители – физически и юридически лица, които се ангажират за по-дългосрочен период (напр. половин или една година) с подпомагане отглеждането на съответното животно/животни в ОП „Зоологическа градина – София“. В този случай, освен гореизброените документи е необходимо да бъде сключено и Споразумение за полагане на допълнителни грижи за съответното животно/животни. По желание от страна на осиновителя и за негова собствена сметка, той може да поръча/изработи табела с името си и/или свой отличителен знак и името на осиновеното от него животно, като ОП „Зоологическа градина София” може да предостави образец и размери за изработване на такава.

Ако желаете да получите повече информация за това как може да се включите в дарителската програма на ОП „Зоологическа градина София“, моля позвънете на телефон : + 359 2 868 20 43 – деловодство на ОП „Зоологическа градина София“ или на телефон : +359 878 640 183 – Ирина Сахатчиева – Връзки с обществеността и международна дейност. Може да се свържете с нас и на електронен адрес: zoosofia@zoosofia.eu


Зоологическа градина София лого